Latvijas pilsētu jaunumi

Ziņas no Kuldīga

Kanāls 1  

Atbild uz jautājumiem par Kuldīgas nomināciju UNESCO Pasaules mantojuma sarakstam

Piektdien, 26. novembrī, Latvijas delegācija bija uzaicināta piedalīties UNESCO Starptautiskās pieminekļu padomes (ICOMOS) Pasaules mantojuma komisijas sēdē, nominācijas “Kuldīga / Goldingena Kurzemē” UNESCO Pasaules mantojuma sarakstam izvērtēšanas sarunā. Tā notika hibrīdformātā – klātienē Parīzē un attālināti. Klātienē Latviju pārstāvēja Latvijas Republikas vēstnieks UNESCO Indulis Ābelis, Kuldīgas novada pašvaldības Būvvaldes vadītāja, arhitektūras doktore Jana Jākobsone un konsultante Lea Bronnere. Attālināti piedalījās valsts institūciju – Kultūras ministrijas, UNESCO Latvijas nacionālās komisijas un Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes – pārstāvji, Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa un pašvaldības speciālisti, kas līdzdarbojušies nominācijas sagatavošanā. ICOMOS eksperti bija sagatavojuši ziņojumu, kas balstījās uz sagatavoto nomināciju, tehniskās izvērtēšanas vizītes, kas notika šī gada augustā, rezultātiem un pašvaldības rakstiski sniegtajām atbildēm uz ICOMOS uzdotajiem jautājumiem. Latvijas delegācijai tika lūgts sniegt izvērstas atbildes uz vairākiem precizējošiem jautājumiem par nominētās mantojuma vietas robežām, salīdzinošo analīzi, atsevišķu plānošanas dokumentu izstrādes gaitu, pārvaldības plāna gala versijas izstrādi un citiem jautājumiem. Delegācija uz jautājumiem īsumā atbildēja uzreiz, bet saskaņā ar izvērtēšanas procedūru līdz nākamā gada 28. februārim iesniegs arī izvērstas rakstiskas atbildes. Kopumā nominācijas sagatavošanā ieguldītais darbs tika novērtēts pozitīvi.     “Esmu gandarīta, ka ICOMOS eksperti bija nopietni iedziļinājušies Kuldīgas nominācijā un uzdeva pārdomātus un precīzus jautājumus, kas ļaus pašvaldībai sagatavot izvērstas un pamatotas atbildes  un papildināt līdz šim iesniegto informāciju. Gala lēmums par Kuldīgas iekļaušanu UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā sagaidāms nākamgad, un patiesi ceru, ka slēdziens būs pozitīvs,” uzsver J. Jākobsone.

Sākums - Kuldīgas novads 2021/11/26

Atbild uz jautājumiem par Kuldīgas nomināciju UNESCO Pasaules mantojuma sarakstam

Piešķir Kuldīgas novada pašvaldības stipendijas četriem jaunajiem mediķiem

Kuldīgas novada domes deputāti 25. novembra domes sēdē nolēma atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem “Par Kuldīgas novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas kārtību” piešķirt Kuldīgas novada pašvaldības stipendiju četriem jaunajiem mediķiem, kuri papildinās Kuldīgas slimnīcas kolektīvu. Viens stipendiāts ir programmas “Ārstniecība” sestā kursa students, bet trīs stipendiātes – pirmā gada rezidentes. Visiem stipendiātiem jau noslēgts līgums ar Kuldīgas slimnīcu par darbu šajā ārstniecības iestādē. Jānis Cimermanis ir Latvijas Universitātes otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Ārstniecība” sestā kursa students. Viņam piešķirta stipendija 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas stipendijas piešķiršanas brīdī – 250 EUR mēnesī. Stipendiju viņš saņems līdz studiju pabeigšanai. Anna Kavecka ir Rīgas Stradiņa universitātes pirmā gada rezidente programmā “Rezidentūra medicīnā” studiju programmā “Pediatrija”, Zane Činokajeva – Latvijas Universitātes pirmā gada rezidente programmā “Medicīna” apakšprogrammā “Anestezioloģija un reanimatoloģija”, bet Jūlija Beate Ķeruže – Latvijas Universitātes pirmā gada rezidente programmā “Medicīna” apakšprogrammā “Internā medicīna”. Visām trim ārstēm rezidentēm piešķirta stipendija 100% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas stipendijas piešķiršanas brīdī – 500 EUR mēnesī. Stipendiju viņas saņems visu atlikušo studiju laiku. Kopumā uz iespēju saņemt Kuldīgas novada pašvaldības stipendiju pieteicās četri pretendenti. Visi arī atbilda pašvaldības saistošajos noteikumos izvirzītajiem kritērijiem stipendijas piešķiršanai. Par stipendijas piešķiršanu pretendenti ar pašvaldību un SIA “Kuldīgas slimnīcu” slēgs trīspusēju līgumu, līgumā nosakot piešķirtās stipendijas apmēru un izmaksas kārtību, līdzēju atbildību un saistības, tai skaitā nostrādāt slimnīcā vismaz trīs gadus pēc studiju pabeigšanas, līguma izbeigšanas kārtību.

Sākums - Kuldīgas novads 2021/11/26

Piešķir Kuldīgas novada pašvaldības stipendijas četriem jaunajiem mediķiem

Kuldīgas novada pašvaldība piešķirs stipendijas ģimenes ārstiem rezidentiem

Lai piesaistītu Kuldīgas novadam jaunus ģimenes ārstus, Kuldīgas novada domes deputāti nolēma izsludināt pieteikšanos Kuldīgas novada pašvaldības stipendijām ģimenes ārsta rezidentiem, tā nodrošinot iedzīvotājiem veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību. Tāds lēmums pieņemts, ņemot vērā citu pašvaldību labo pieredzi. Stipendijas piešķirs atbilstoši Kuldīgas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 2020/8 “Par Kuldīgas novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas kārtību”. Gan Nacionālais veselības dienests (NVD), gan Kuldīgas novadā praktizējošie ģimenes ārsti pašvaldībai norādījuši uz kritisko situāciju nozarē, jo NVD izbeidzis līgumu ar ģimenes ārsti Zandu Zaueri un daļa no 18 Kuldīgas novadā praktizējošajiem ģimenes ārstiem var aiziet pensijā un pārtraukt sniegt veselības aprūpes pakalpojumus, un vairāki jau ir pensionāri, kuri turpina strādāt. Pieteikšanās pašvaldības stipendijām norisināsies no 2021. gada 1. decembra līdz 2022. gada 10. janvārim (ieskaitot). Par Kuldīgas novada pašvaldības stipendiju piešķiršanu lems komisija, ko vadīs Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Artis Roberts un kurā darbosies SIA “Kuldīgas slimnīca” valdes priekšsēdētājs Agris Rozenfelds, Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja vietniece Nellija Kleinberga, Kuldīgas novada pašvaldības izpilddirektore Ilze Dambīte-Damberga un Kuldīgas novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāja Santa Dubure. Ar saistošajiem noteikumiem par pašvaldības stipendiju  piešķiršanas kārtību var iepazīties ŠEIT .

Sākums - Kuldīgas novads 2021/11/25

Kuldīgas novada pašvaldība piešķirs stipendijas ģimenes ārstiem rezidentiem

Kuldīgas novadā rīkos ikgadējo konkursu “Ziemassvētki Kuldīgas novadā”

Lai veicinātu Ziemassvētku laikam atbilstošu noskaņu Kuldīgas pilsētā un novadā, kā arī noskaidrotu oriģinālāko skatlogu, telpu, ēku fasāžu, pagalmu, priekšpagalmu īpašniekus vai apsaimniekotājus un pašdarināto Ziemassvētku rotājumu īpašniekus, Kuldīgas novada pašvaldība arī šogad rīkos konkursu “Ziemassvētki Kuldīgas novadā”. Pieteikumus konkursam pieņems līdz 20. decembrim. Pieteikumus var iesniegt fiziskas un juridiskas personas, valsts un pašvaldības iestādes, norādot pieteiktā objekta adresi, veikala vai uzņēmuma nosaukumu (noformētāja (mākslinieka) vārdu un uzvārdu), kā arī sniedzot īsu pamatojumu, kāpēc iesniedzējs piesaka konkursam tieši šo objektu. Pieteikuma anketas būs pieejamas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Kuldīgā, Baznīcas ielā 1 un pagastu pārvalžu telpās. Pieteikuma anketu var aizpildīt arī šeit. Konkursā atsevišķi vērtēs skatlogus, ēku fasādes un priekšpagalmus, viensētas vai privātmājas ciematos, oriģinālākos dekorus un ar rokām veidotus rotājumus. Vērtēšanas komisija ņems vērā konkrētā objekta noformējuma atrašanās vietu, rotājumus, kompozīciju un krāsu, formu, lietoto materiālu atbilstību apkārtējai videi, ēkas arhitektūrai, kā arī idejas oriģinalitāti. Pirmās vietas ieguvēji katrā nominācijā saņems naudas balvu EUR 75 apmērā un atzinības rakstu, bet pārējie – atzinības rakstus. Loading…

Sākums - Kuldīgas novads 2021/11/25

Kuldīgas novadā rīkos ikgadējo konkursu “Ziemassvētki Kuldīgas novadā”

Kuldīgas novada Pelču pagasta pārvaldi turpmāk vadīs Liene Rapa

Pelču pagasta pārvaldi Kuldīgas novadā no šī gada 29. novembra vadīs Liene Rapa – tā 25. novembra Kuldīgas novada domes sēdē vienbalsīgi lēma domes deputāti. Viņa ieguvusi humanitāro zinātņu bakalaura grādu Latvijas Universitātē. Ilgstošu darba pieredzi L. Rapa uzkrājusi, kopš 2006. gada strādājot Valsts probācijas dienesta Kuldīgas nodaļā par vecāko probācijas speciālisti, bet nodaļas vadītājas prombūtnes laikā pildījusi arī vadītājas pienākumus. Pirms tam viņa strādājusi Latvijas Hipotēku un zemes bankā. Četrus gadus L. Rapa darbojusies arī Kuldīgas novada pašvaldības Administratīvajā komisijā. L. Rapa domes sēdē pastāstīja, ka dzimusi un augusi Kuldīgā. Pēc studijām atgriezusies dzimtajā pusē un kopš 2005. gada dzīvo Pelču pagastā. “Tās ir manas mājas. Man pagastā ļoti patīk. Vēlos turpināt visus tos labos darbus, ko iesākusi pagasta pārvaldes komanda,” sacīja jaunā pārvaldes vadītāja. Kopumā uz vakanci bija pieteikušies 10 pretendenti, no tiem četri bija uzaicināti uz darba interviju.

Sākums - Kuldīgas novads 2021/11/25

Kuldīgas novada Pelču pagasta pārvaldi turpmāk vadīs Liene Rapa

Aicinām piedalīties jaunā Kuldīgas novada plānošanas dokumentu publiskajā apspriešanā

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2021. gada 24. novembra līdz 2022. gada 6. janvārim. 1. Publiskās apspriešanas laikā visi interesenti var iepazīties ar attīstības plānošanas dokumentiem: Kuldīgas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022. - 2046. gadam  Lēmuma izraksts Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022. - 2046. gadam Kuldīgas novada attīstības programma 2022.-2028. gadam Lēmuma izraksts Pašreizējās situācijas analīze Stratēģiskā daļa Rīcības un investīciju plāns 1. Pielikums: Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns līdz 2030. gadam 2. Pielikums: Tūrisma stratēģija 2. Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā:  2.1. HTTPS://GEOLATVIJA.LV/GEO/TAPIS#DOCUMENT_192452.2. HTTPS://GEOLATVIJA.LV/GEO/TAPIS#DOCUMENT_19248. 3. Kuldīgas pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, darba laikā, ievērojot attiecīgajā laika posmā spēkā esošos epidemioloģiskos ierobežojumus: pirmdienās 8.00–18.00,no otrdienas līdz ceturtdienai 8.00–17.00,piektdienās 8.00–16.00. Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes par attīstības plānošanas dokumentu projektiem iespējams iesniegt līdz 2022. gada 6. janvārim: 1. Kuldīgas novada pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Skrundas pilsētas vai novada pagastu pārvaldēs to darba laikā, ievērojot attiecīgajā laika posmā spēkā esošos epidemioloģiskos ierobežojumus;2. Sūtot pa pastu Kuldīgas novada pašvaldībai, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, LV 3301 vai Kuldīgas attīstības aģentūrai, Pilsētas laukumā 3, Kuldīgā, LV 3301.3. Elektroniski sūtot uz e-pasta adresi: KAA@KULDIGA.LV vai KASPARS.RASA@KULDIGA.LV4. Izmantojot teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmu:  4.1. HTTPS://GEOLATVIJA.LV/GEO/TAPIS#DOCUMENT_19245; 4.2. HTTPS://GEOLATVIJA.LV/GEO/TAPIS#DOCUMENT_19248. Saņemt konsultācijas par sagatavotajiem plānošanas dokumentiem var gan klātienē, gan attālināti (iepriekš saskaņojot tikšanās laiku un formātu, rakstot e-pastu uz kaspars.rasa@kuldiga.lv). Publiskās apspriešanas sanāksme, kurā iedzīvotāji un interesenti varēs uzdot interesējošos jautājumus un sniegt atsauksmes par attīstības plānošanas dokumentu projektiem, notiks tiešsaistē 2021. gada 13. decembrī 17.00. Sanāksme norisināsies ZOOM platformā un tiks translēta Kuldīgas kontā facebook.com. Lai saņemtu piekļuves informāciju ZOOM sanāksmei, lūdzam aizpildīt pieteikuma anketu ŠEIT vai rakstīt e-pasta vēstuli uz adresi kaspars.rasa@kuldiga.lv . Loading…

Sākums - Kuldīgas novads 2021/11/23

Aicinām piedalīties jaunā Kuldīgas novada plānošanas dokumentu publiskajā apspriešanā

Militāro mācību dēļ uz laiku slēgs autoceļu

Zemessardze informējuši pašvaldību par to, ka 9.  decembrī Kuldīgas novadā, militārajā objektā “Mežaine”, notiks militārās mācības. Lai mācības varētu notikt sekmīgi un to laikā varētu ievērot drošību, no  9.00 līdz 17.00 tiks slēgts posms no poligonam pieguļošā autoceļa Līdumnieki-Laidi. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām un pateicamies par sapratni!

Sākums - Kuldīgas novads 2021/11/24

Militāro mācību dēļ uz laiku slēgs autoceļu

Dizains un Druka Iepazieties.lv Tipografijas.lv Fotostudijas.lv Webseo.lv
Reklāma pilsetas.lv
Reklāma pilsetas.lv
Reklāma pilsetas.lv
Reklāma pilsetas.lv

Mūsu partneri


 • WEBSEO

  www.webseo.lv

  Mājas lapu izstrāde Mājas lapu administrēšana. SEO mājas lapu optimizācija interneta meklētājiem. Mājas lapu popularizēšana internetā. Reklāma internetā Google AdWords un citur.

 • WEBSEO

  www.webseo.lv

  Разработка веб-сайтов Администрирование веб-сайтов. SEO оптимизация сайта для поисковых систем интернета. Раскрутка веб-сайтов. Реклама в интернете Google AdWords и другое.

 • Fotostudijas.lv

  www.fotostudijas.lv

  Fotosesijas un video filmēšana. Fotostudija Rīgā. Fotogrāfs ar pieredzi.

 • Tipografijas.lv

  www.tipografijas.lv

  Tipogrāfijas pakalpojumi. Poligrāfija - Grafiskais dizains un maketēšana

 • Dizaina un drukas pakalpojumi

  www.dizainsundruka.lv

  Kvalitatīvi un operatīvi pakalpojumui, dizainā un drukā, par pieņemamām cenām - uzņēmumiem un privātpersonām.